Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN: van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid TILDESIGN B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Zeewolde.
Gedeponeerd bij de Rechtbank Zwolle onder depotnummer 2/2005 d.d. 19 januari 2005. De onderstaande tekst geldt vanaf 1 juli 1992.

Artikel 1. Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, leveringen en diensten. Van alle terzake gesloten overeenkomsten worden deze voorwaarden geacht deel uit te maken.
Aanvullingen c.q. afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd.

Artikel 2. Aanbod

Elke aanbieding wordt, tenzij het uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld, als een ondeelbaar geheel gedurende 30 dagen na dagtekening gestand gedaan.
Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.
De door Tildesign verstrekte tekeningen en andere bescheiden blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze toestemming worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven.
Deze stukken dienen op ons verzoek terstond te worden teruggegeven. Indien na een
gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de calculatiekosten en de kosten van eventueel geleverde monsters in rekening worden gebracht.
Vergoeding van vermelde kosten betekent geen overname van rechten die berusten bij Tildesign.

Artikel 3. Tot standkoming van de overeenkomst

De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door partijen resp. de dag van verzending van de bevestiging tot acceptatie van de opdracht door Tildesign.
Wanneer een opdracht door Tildesign wordt geaccepteerd, geschiedt dat onder de voorwaarde dat uit in te winnen informatie blijkt dat de opdrachtgever voldoende kredietwaardig is.
Tildesign is ten alle tijde gerechtigd, alvorens te leveren of verder te leveren, van opdrachtgever zekerheidsstelling te vorderen voor de tijdige en algehele nakoming van betalings- en andere verplichtingen. Indien en zolang de opdrachtgever in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is Tildesign gerechtigd de uitvoering van het werk op te schorten.
Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
Indien Tildesign een schriftelijke orderbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen door de opdrachtgever schriftelijk is besteld of waarvan de levertijd verschilt van de door de opdrachtgever gewenste, dan zal Tildesign hierop in de orderbevestiging wijzen. Indien de opdrachtgever hierop niet binnen 2 weken schriftelijk reageert, wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen conform het aanbod van Tildesign.
In elke overeenkomst is de bevoegdheid van Tildesign begrepen tot het afzonderlijk in rekening brengen van extra werk. Als zodanig geldt al hetgeen door Tildesign tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de daarin vastgestelde hoeveelheden worden geleverd en/of aangebracht dan wel boven de vastgestelde werkzaamheden worden verricht.

Artikel 4. Levertijd en levering

Indien partijen een tijdstip van aanvang en van vermoedelijke dan wel vaste datum van oplevering overeenkomen, wordt zulks schriftelijk door Tildesign bevestigd.
In geval van serieproductie is bij aflevering een marge van 5% toegestaan, dat wil zeggen dat indien maximaal 5% van het aantal bestelde producten te weinig wordt geleverd, opdrachtgever geen recht heeft op nakoming danwel schadevergoeding.
De zaken gelden als geleverd wanneer zij bij Tildesign ter verzending gereed liggen en de opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld.
Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de zaken moeten worden geleverd.
De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten en voorts alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Tildesign en de betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht dient te geschieden, is verricht.
De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder het werk door Tildesign kan worden uitgevoerd, dezelfde blijven als die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en de nodige materialen Tildesign tijdig worden geleverd. De levertijd zal worden aangepast indien:
a. De bedoelde omstandigheden worden gewijzigd ingeval van overmacht. De levertijd
wordt stilzwijgend verlengd met de tijdsduur van deze vertraging.
b. Er sprake is van meer en/of extra werk, tenzij anders overeengekomen.
c. De verlenging of verschuiving tot gevolg heeft dat het werk moet worden uitgevoerd in een andere periode dan in eerste instantie is overeengekomen.
De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Tildesign behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de opdrachtgever Tildesign hiervan tijdig in kennis te stellen.
Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het vorige lid, of indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Tildesign voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever stelt Tildesign in de gelegenheid het werk te verrichten.
De opdrachtgever zorgt ervoor dat Tildesign tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen en door haar voor het werk te verschaffen gegevens. Tildesign geeft hiervoor zo nodig aanwijzingen op haar vakgebied.

Artikel 6. Opslag van zaken

Indien de hoeveelheid van de door de opdrachtgever aan Tildesign ter bewerking gezonden zaken, grondstoffen of halffabricaten bij ons in opslag, een hoeveelheid die nodig is voor ononderbroken productie overtreft, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd welke door Tildesign naar redelijkheid wordt vastgesteld.
Zaken waarvoor 3 maanden na ontvangst geen bewerkingsopdracht is ontvangen, worden door Tildesign aan de opdrachtgever voor zijn rekening geretourneerd.
Alle zaken, materialen, grond- en hulpstoffen en halffabricaten die ons door de opdrachtgever ter bewerking of verwerking zijn geleverd, alsmede de eindproducten, zijn gedurende de periode dat zij zich onder ons bevinden, niet verzekerd en worden slechts onder ons opzicht genomen onder uitdrukkelijk beding
dat Tildesign geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies door brand, diefstal of voor enigerlei andere schade en dat de opdrachtgever Tildesign vrijwaart
tegen alle schade en aansprakelijkheid jegens derden, tenzij een en ander het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van Tildesign.

Artikel 7. Overmacht

Indien Tildesign door overmacht verhinderd wordt de overeenkomst uit te voeren, heeft Tildesign het recht zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst als geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat Tildesign tot schadevergoeding gehouden is.
Onder overmacht wordt verstaan: Storingen in het bedrijf; als zodanig zullen o.a. gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in resp.beperking of stopzetting in de openbare Nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, werkstaking en andere onvoorziene omstandigheden.
Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtgever niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd het werk te doen beëindigen tegen betaling van een redelijke vergoeding van door Tildesign geleden verlies of gederfde winst.

Artikel 8. Reclames

Eventuele reclames moeten voor wat betreft zichtbare gebreken worden ingediend binnen 14 dagen na levering van de zaken.
Reclames voor wat betreft verborgen gebreken, deze moeten worden ingediend binnen 14 dagen na het tevoorschijn treden van het betreffende gebrek, met dien verstande dat de reclame niet meer mogelijk is indien het verborgen gebrek tevoorschijn treedt na een tijdsverloop van 6 maanden na levering van de zaken.
De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen Tildesign kunnen doen gelden nadat de opdrachtgever een gedeelte van het geleverde of wel in gebruik genomen, be- of verwerkt, resp. heeft doen in gebruik nemen, be- of verwerkt, ofwel aan derden heeft geleverd.
Reparaties vinden plaats in onze vestigingsplaats.
Retourzendingen worden alleen na schriftelijke akkoordbevestiging door ons franco
geaccepteerd.

Artikel 9. Vrijwaring

Door het geven van een opdracht tot vervaardiging van een werk naar bepaalde gegevens of aanwijzingen, alsmede bij opdracht tot toepassing van werkwijzen, constructies of technische vindingen, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op auteurs-, merken- of octrooirecht van derden wordt gemaakt en stelt zij zich aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen voor het geval een dergelijke inbreuk desondanks mocht blijken te zijn gemaakt.
Tildesign is gerechtigd de uitvoering resp. verdere uitvoering van de opdracht te staken indien een derde zulk een inbreuk op zijn recht stelt.
Zaken waarvoor drie maanden na ontvangst geen bewerkingsopdracht is ontvangen, worden door Tildesign aan de opdrachtgever voor zijn rekening geretourneerd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Tildesign is niet aansprakelijk voor gebreken, ontstaan na de oplevering als gevolg van oorzaken gelegen buiten de installatie, tenzij deze gevolgen te wijten zijn aan: opzet of grove schuld van Tildesign of haar leidinggevende ondergeschikten.
Tildesign kan geen aansprakelijkheid aanvaarden indien de opdrachtgever zonder toestemming van Tildesign zelf de werkzaamheden/reparaties aan het werk heeft verricht c.q. door derden laat verrichten.
Ingeval van aansprakelijkheid is de door Tildesign te betalen schadevergoeding beperkt tot een bedrag gelijk aan de waarden van het door Tildesign geleverde werk.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde zaken blijven eigendom van Tildesign tot aan het moment waarop opdrachtgever aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
De voldoening van een vordering door opdrachtgever per wissel of cheque, geldt slechts als zodanig nadat verzilvering en uitbetaling zonder voorbehoud aan Tildesign heeft plaatsgevonden.

Artikel 12. Retentierecht

Zolang opdrachtgever niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Tildesign bevoegd de nakoming van verplichting tot afgifte van door opdrachtgever geleverde zaken, op te schorten.

Artikel 13. Betaling

Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 30 dagen na verzending.
Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in gedeelten geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na verzending van de tussentijdse afrekening.
Indien de betaling door de opdrachtgever niet tijdig is verricht, wordt de opdrachtgever na één betalingsherinnering waarin hij wordt gewezen op zijn verzuim indien er niet binnen 30 dagen na verzending van de factuur is betaald, zonder verdere sommatie geacht in gebreke te verkeren.
Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Tildesign rente in rekening brengen vanaf de in de betalingsherinnering genoemde uiterste betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
Tildesign is na verloop van de betalingstermijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke incassokosten, te berekenen volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Indien Tildesign hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever met een termijnbetaling als bedoeld in voorgaand artikel, in gebreke blijft, is Tildesign gerechtigd het werk stil te leggen mits zij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en 7 dagen zijn verlopen na verzending van de ingebrekestelling.
Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Tildesign op vergoeding van kosten en rente onverlet.
Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, komt de opdrachtgever het recht toe de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, is Tildesign gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen over het op te schorten bedrag.

Artikel 14. Slotbepaling

Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geen of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van die overeenkomst, zullen voor zover bevoegd uitsluitend onderworpen zijn aan het oordeel van de arrondissementsrechtbank te Utrecht. Nadat Tildesign zich schriftelijk op het onderhavige beding heeft beroepen, heeft de opdrachtgever nog een termijn van één maand om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het koninkrijk in Europa.