Keuringen

Ontwerp klaar ? Produceren maar ? Nog even niet !

Tijdens het ontwerp wordt rekening gehouden met de specificaties. En in die specificaties staat aan welke normen het product moet voldoen. En voor welke keurmerken een certificaat moet worden verkregen.

Veiligheid

Veel normen gaan over de veiligheid van de gebruiker. Een paar voorbeelden:

CE laagspanningsrichtlijn, laagspanning is hier verwarrend op het eerste gezicht. De apparaten die hieraan moeten voldoen werken met spanningen tussen de 42 V en de 1.000 V. Ja, vanuit de energietechniek gezien is 1.000 V laagspanning. De laagspanningsrichtlijn eist garanties dat er voor de gebruiker geen gevaarlijke situatie kan ontstaan, zelfs als het product één fout bevat. Eén fout is bijvoorbeeld een losgesprongen draad waar 230 V op staat. Zo’n fout mag dus niet tot een gevaarlijke situatie leiden. Gevaarlijk is: “230V op een plaats die je als gebruiker kan aanraken” of “het veroorzaken van oververhitting of brand”.

Medische apparaten, worden aan of bij patiënten gebruikt, in sommige gevallen worden er elektrodes op een patiënt aangebracht. Voor patiënten gelden strengere normen als voor normaal consumenten gebruik. Zeker als er met elektrodes wordt gewerkt, zijn de eisen streng. Ook hierbij moet worden gegarandeerd dat bij een foutsituatie de stroom door een patiënt onder de gestelde maximum waarde blijft. Een fout kan zijn: de isolatie van een transformator werkt niet goed, een patiënt mag dan evengoed nooit aan gevaarlijke stromen worden blootgesteld.

CE machinerichtlijn, geeft een pakket van eisen om het bedienen van machines veilig te maken, voor zover mogelijk of noodzakelijk. Een mes is bedoeld om mee te snijden, een industriële snijmachine ook, maar moet veilig te bedienen zijn. Een veilige manier is bijvoorbeeld door een schakelaar links en rechts op de machine te plaatsen en die gelijktijdig te moeten bedienen. Daar heb je twee handen voor nodig, zodat die onmogelijk op dat moment onder het mes kunnen zitten. Tenzij iemand je helpt…. Maar voor dat geval is het snijmechanisme voorzien van een sensor die ontdekt dat er iets onder het mes zit wat er niet hoort. Garanties dus voor de veiligheid. Voor zover redelijkerwijs mogelijk.

Verstoringen

CE EMC emissierechtlijn, “gij zult anderen niet storen”. Elektrische apparaten produceren elektromagnetische velden. Dat is nu eenmaal een gevolg van het lopen van elektrische stroom. In sommige gevallen is het zelfs de bedoeling dat er elektromagnetische straling wordt uitgezonden. Denk maar aan radiozenders, GSM’s en magnetrons. In de meeste gevallen is het niet de bedoeling en ook als het wel de bedoeling is, dan gelden er strenge regels. In een goed ontwerp is hiermee rekening gehouden, maar keuring is noodzakelijk.

CE EMC immuniteitsrichtlijn, “gij zult door anderen niet te storen zijn”. Elektrische apparaten produceren elektromagnetische velden. Ook het apparaat dat toevallig naast uw product ligt. Als dat apparaat voldoet aan de emissierechtlijn, dus beperkt uitstraalt, dan mag uw product daar geen hinder van ondervinden. Maar ook elektrostatische ontladingen, die mensen veroorzaken, mogen de goede werking van het product niet verminderen. In een goed ontwerp is hiermee rekening gehouden, maar keuring is noodzakelijk.

Het goedkeuren doen we niet zelf, daar zijn testhuizen en keuringsinstanties voor. En het is goed om een onafhankelijke partij je product te laten keuren.